Belactie een groot succes

Afgelopen maandagavond, 31 oktober, hebben wij samen met de VriendenLoterij voor de tweede keer een speciale belactie georganiseerd met als doel geld op te halen voor acties voor de jeugd om kansen te behouden voor de toekomst. Spelers van het 2e, 3e en 4e elftal zijn vanaf 18:30 uur gaan bellen met de vraag of men – via de VriendenLoterij – de jeugd van Sc. Meddo wilde steunen.

Alle seniorenleden zijn gebeld en hoewel we niet iedereen konden bereiken hebben de mannen velen gesproken en ook weten te enthousiasmeren om lid te worden en op deze manier bij te dragen. Waar we hoopten op een deelname van 30 tot 40 nieuwe deelnemers liep het aantal al gauw op tot boven de 50 en dat was natuurlijk fantastisch èn èrg belangrijk, want hiermee werden we extra beloond door de vriendenloterij. Per lot krijg je dan als vereniging € 15,– uitbetaald en met een startpremie van € 1000,– liep het saldo gedurende de avond behoorlijk op. Waarvoor we onze 12 bellers graag willen bedanken.

Uiteindelijk stopte de teller bij maar liefst 62 nieuw verkochte loten en kwam het saldo (alleen al op deze avond) op € 1000,– + € 930,– = € 1930,–. Echt fantastisch. Daarbij komt nog een bijdrage van enkele leden die niet deel wilden nemen, maar wel een eenmalige bijdrage aan de club willen doneren. Ook dat is prachtig!

We willen iedereen dan ook van harte bedanken voor deze steun en met de reeds deelnemende loten komt ons aantal op 126 deelnemende loten en per trekking gaat dan 40% van de inzet naar de club. En dat is heel veel geld. Hiermee kan de nieuwe werkgroep “Kansen voor Sc. Meddo” veel mooie en goede initiatieven gaan uitzetten!

Bestuur Sc. Meddo

 

 

Belactie Vrienden Loterij

Komende maandagavond, 31 oktober, organiseert Sc. meddo samen met de VriendenLoterij voor de tweede keer een speciale belactie met als doel geld op te halen voor acties voor de jeugd om kansen te behouden voor de toekomst.

De actie is een initiatief van de VriendenLoterij om clubs en verenigingen in Nederland op een sympathieke en structurele manier financieel te ondersteunen. Minimaal 40% van ieder verkocht lot komt direct ten goede aan de clubkas van de club.

De VriendenLoterij is een loterij waarbij je meespeelt met je mobiele telefoonnummer als lotnummer en 14 keer per jaar een trekking plaatsvindt. De te winnen prijzen variëren van kleine prijzen tot wel € 100.000,-!

Spelers van het 2e, 3e en 4e elftal zal maandagavond vanaf 18:30 uur gaan bellen met de vraag of je – via de VriendenLoterij – de jeugd van Sc. Meddo wilt steunen.

Alvast hartelijk dank voor jouw steun!

Kansen voor levendige Sc.Meddo

Dat Sc. Meddo een levendige club is, dat wisten we al! Maar om de club in de toekomst levendig te houden, hebben we op donderdag 13 oktober een extra avond voor al onze leden, ouders van leden, vrijwilligers en sponsoren georganiseerd. Een goede opkomst zorgde voor een brainstormsessie, waarin veel mooie ideeën en kansen (waaronder b.v. de samenwerking met andere organisaties, scholen, verenigingen en instanties) voor de toekomst van Sc. Meddo werden gedeeld. Met als doel om in de toekomst de mooie club te laten blijven, die het nu ook is.

Hieronder een kort overzicht van nog meer ingebrachte kansen en ideeën:

 • Maak ruim gebruik van alle mogelijkheden van social media en zet deze b.v. in voor promotie;
 • Het organiseren van allerlei wervingsacties;
 • Het vergroten van onze wervingsgebied;
 • Maak van ’t Konder een multifunctioneel centrum;
 • Het organiseren van allerlei activiteiten voor jong en oud;
 • Het invoeren van vrijwilligersvergoeding voor b.v. jeugdige trainers en leiders;
 • Het organiseren van vervoer naar Sc. Meddo;
 • Het uitdragen van onze vereniging en ons dorp door alle ambassadeurs van onze club;
 • Het duidelijk in beeld brengen van vrijwilligerstaken;
 • Naast Sc. Meddo heeft het dorp Meddo ook een groot belang bij een gezonde leef en sportomgeving;
 • Het levendig houden van het Meddo in het algemeen.

Aan het einde van de avond werd er een werkgroep geformeerd (die zeker nog uitgebreid kan/moet worden) van een aantal enthousiaste ouders en leden. Zij komen op 9 november a.s. bij elkaar om de ingebrachte kansen en ideeën uit te gaan werken.

Iedereen (waarbij we ook rekenen op een afvaardiging van alle seniorenteams) die ook “een Keitje” wil of kan bijdragen aan de toekomst van onze club, wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd om op 9 november om 20.00 uur ook naar de kantine van Sc. Meddo te komen.

Voor vragen en of nieuwe ideeën kan men altijd contact opnemen met iemand van het bestuur, jeugdbestuur of TC.

Graag tot de 9e!                                                                                                                                                                Bestuur, jeugdbestuur en TC

 

HULP gevraagd bij GROTE schoonmaak

Elk jaar hebben we bij Sportclub Meddo de grote schoonmaak van de kleedkamers op onze mooie accommodatie.
Dit jaar gaat dat gebeuren op de maandagen 10 oktober van 13.00-16.00 uur en 17 oktober van 9.00-12.00 uur. Helaas hebben we niet genoeg mensen om het er ook dit jaar weer spik en span uit te laten zien, dus zoeken we hulp van iedereen die een paar uurtjes vrij heeft.
Wanneer er meer mensen zijn die kunnen helpen, dan is de kans groter dat alles in 1x schoongemaakt kan worden.
Zijn er nog heren of dames die tijd en zin hebben om de grote schoonmaakploeg van 4 personen te helpen?
Meld je dan aan bij Chantal Meeusen 0610569823

Uitnodiging jaarvergadering 20 september

Het bestuur van Sportclub Meddo heeft het genoegen alle leden uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering.

Deze zal dit jaar worden gehouden op dinsdag 20 september in de kantine van ’t Konder.

We starten om 20.30 uur.

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de jaarvergadering van 21 september 2021 (zie website)
 3. Jaarverslag van de jeugdsecretaris  (zie website)
 4. Jaarverslag van de secretaris  (zie website)
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Verkiezing van de kascontrolecommissie
 8. Vaststellen van de begroting en van de contributie
 9. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
 10. Mededelingen en aanvullende punten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
 13. Pauze
 14. Huldiging jubilerende leden

 

Toelichting punt 9:

Periodiek aftredend en herkiesbaar: Joop Klanderman, Anita te Koppele, Herbert Navis

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: Juul Overkamp en Tom Meeusen

Het bestuur draagt Dion Boeijink en Vincent Ros voor als nieuw bestuursleden.

Tegenkandidaten kunnen zich zelf melden tot een half uur voor aanvang van de vergadering met de steun (handtekeningen) van tenminste tien meerderjarige leden.

De leden die inzage willen hebben in de financiële administratie van Sportclub Meddo, kunnen deze een half uur voor aanvang komen inzien.

 

Graag tot de 20e

M.v.g. bestuur sc. Meddo

Sc. Meddo in rouw om het overlijden van Herman Pampiermole

 

Woensdag bereikte het bestuur het droevige bericht van het overlijden van ons lid van verdienste en erelid; Herman Pampiermole. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Truus, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die het dichtst bij hem stonden.

Bijna 60 jaar was Herman lid van Sc. Meddo en in al die jaren heeft hij zich volop ingezet voor onze vereniging. Zo was hij lang betrokken bij het damesvoetbal en leverde hij een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van onze prachtige accommodatie. Mede dankzij zijn enorme inzet gaat het goed met onze club en ziet ons complex er altijd fantastisch netjes uit.

Herman was zijn hele leven lang verbonden met Sc. Meddo en vele uurtjes was hij dan ook te vinden op de club. Zo was hij jarenlang actief als scheidsrechter bij de D-junioren en coachte hij, samen met zijn vrouw, het damesteam. Ook was hij altijd actief betrokken bij allerlei verbouwingen, de aanleg van de nieuwe accommodatie en het kunstgrasveld. Had hij even niets te doen dan zat hij zaterdags bij Truus aan de bar of zocht hij een rustig plekje op het veld om daar naar het voetballen van zijn kinderen en kleinkinderen te kijken. Herman; een rustig, aardig en heel betrokken erelid die we enorm veel dank verschuldigd zijn voor alles wat hij voor Sc. Meddo heeft gedaan.

Wij wensen Truus, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte bij het dragen van dit enorme verlies.

In overleg met de familie is afgesproken dat er dit weekend gewoon gevoetbald kan worden. Onze thuis spelende teams spelen uiteraard met een rouwband om en wordt er één minuut stilte voor aanvang van de wedstrijd van Dames 1 (aanvang 12.00 uur) in acht genomen, als eerbetoon aan Herman. De familie zal hierbij ook aanwezig zijn.

Het bestuur

Sc. Meddo rouwt om het overlijden van Gerard Koldeweij

Heden bereikte het bestuur het droevige en geheel onverwachte bericht van het overlijden van één van de oprichters en  erelid van onze club; Gerard Koldeweij. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Magda, de kinderen en kleinkinderen die het dichtst bij hem stonden.

Ruim 62 jaar heeft Gerard zich met heel zijn ziel en zaligheid ingezet voor onze club. Eerst als voetballer, later als bestuurslid en uiteraard ook als een trouw bezoeker van zijn zoon en kleinzonen en natuurlijk ook van ons  eerste elftal. Gerard was een bijzonder prettig, vrolijk en gezellig mens met zijn wel bekende glimlach op het gezicht.

Als bestuurslid was hij o.a. verantwoordelijk voor het onderhoud van de materialen, waarbij hij vooral extra aandacht besteedde aan de ballen. Deze waren altijd in goede staat  of hij zorgde er voor dat ze gerepareerd of vernieuwd werden, want zonder goede bal kom je nooit tot mooi voetbal. Als schoenmaker heeft hij ook menig voetbalschoen kunnen repareren, zodat er zondags toch gevoetbald kon worden. We zijn Gerard enorm veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor Sc. Meddo heeft gedaan.
Wij wensen Magda, kinderen en kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte bij het dragen van dit enorme verlies.

In overleg met de familie is afgesproken dat er dit weekend gewoon gevoetbald kan worden. Onze thuis spelende teams spelen uiteraard met een rouwband en wordt er één minuut stilte voor aanvang van de wedstrijd in acht genomen, als eerbetoon aan Gerard.

Het bestuur

Wassen van de voetbalkleding

Sinds 2018 wordt bij Trias de voetbalkleding in een eigen wasserette gewassen door mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Onder begeleiding van Estinea leveren zij als dagbesteding een waardevolle bijdrage aan onze maatschappij. Een prachtig initiatief.

Het bestuur heeft het afgelopen seizoen gekeken of wij dit ook in Meddo zouden kunnen organiseren, maar dit bleek niet haalbaar. Daarop is er contact gezocht met Trias en Estinea om te overleggen of wij niet bij hen aan zouden kunnen sluiten.

Al snel werd duidelijk dat dit haalbaar bleek en met ingang van het nieuwe seizoen gaat alle kleding van sc. Meddo dan ook gewassen worden door Estinea medewerkers bij Fc. Trias. Daarvoor moest de wasserette wel aangepast worden, zijn er extra medewerkers geworven en is hun werkschema aangepast. Gelukkig was dit redelijk snel te regelen, zodat we er mee kunnen gaan starten. Hier zijn we enorm blij mee, want op deze manier kunnen wij ook een mooie bijdrage leveren aan dit belangrijke initiatief. Dit betekent dat we geen aanspraak meer hoeven te doen op onze eigen was vrijwilligers en hoeft er per team bijna geen financiële bijdrage geleverd te worden.

Inmiddels zijn we volop druk met de voorbereidingen. Er zijn zakken aangeschaft waarin de shirts, broeken en sokken apart verzameld dienen te worden en zijn we druk doende om het vervoer heen en terug te realiseren, zodat de tenues voor aanvang van de wedstrijden weer schoon in de rekken staan. Uiteraard komt er een ook uitgebreide toelichting in de tassen, zodat alles volgens afspraak gewassen kan worden.

Omdat de voorbereidingen nog niet helemaal rond zijn zal er de komende weken nog door eigen vrijwilligers gewassen moeten worden, maar bij aanvang van de competitie zal alles naar Trias gaan.

 

Bestuur

Sc. Meddo

Een héle speciale zondag!

Zondag 29 mei, rondom de laatste thuiswedstrijd van het eerste elftal, die met 3-1 gewonnen werd waardoor handhaving in de 4e klasse een feit werd, waren er allerlei bijzonder activiteiten georganiseerd. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind en konden alle festiviteiten op en rondom het veld onder grote belangstelling plaats vinden.

 

In de rust van de wedstrijd Sc. Meddo 1 – Ajax Breedenbroek 1, werd Jolanda Bent als eerste in het zonnetje gezet”, omdat zij na ruim 35 jaar begeleidster geweest te zijn van de “pupil van de week” aangegeven had hiermee te moeten stoppen. Zo’n beetje elk Sc. Meddo jeugdlid heeft zij op een zondagmiddag wel onder haar hoede gehad. Zij ontving de pupil, stak hen in een bijpassend trainingspak, begeleidde hen naar het veld waar o.a. de aftrap van de wedstrijd werd verricht, waarna in de pauze de lootjes van verloting getrokken werden. Uiteraard kregen ze dan nog een drankje, een patatje en als toetje kreeg een bal met alle handtekeningen van de spelers en staf. Hiermee kwam er dan een einde aan een onvergetelijke middag, die in ieders herinnering gegrift staat. Naast het begeleiden van de pupil van de week, het verzorgen van de prijzen van de verloting en jarenlang trainen van jeugdspelers is hiermee een einde gekomen aan haar vrijwilligerswerk bij onze club. In geval van nood wil Jolanda nog wel bijspringen, maar haar regelmatige aanwezigheid op de zondag zullen we gaan missen. Van Anita kreeg ze een enkele attenties als blijk van dank voor haar jarenlange, trouwe inzet voor onze club.

Vervolgens was Hennie Esselink aan de beurt, omdat hij al jarenlang bij weer en wind bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal bij de ingang van ons sportpark ’t Konder kaartjes staat te verkopen. Speciaal voor hem is een ‘entreehok’ geplaatst, zodat hij voortaan niet meer in de regen hoeft te staan. Hennie verkoopt al zeker tien jaar entreekaartjes, waarbij hij gebruik maakt van een speciaal ontwikkeld geldkistje, met beugels vastgeklonken aan een hek. Maar de “barre arbeidsomstandigheden” zijn nu verleden tijd omdat er door de onderhoudsgroep een speciaal gebouwd entreehokje door hem geopend werd. Het hokje is gebouwd in de stijl van de eerste kleed accommodatie van sc. Meddo, namelijk “het kippenhok van Snijders’’. Ter herinnering aan de beginjaren hangt er een grote foto van de eerste kleedkamers aan de achterwand van “Hennies accommodatie”. Ook hangen er de schakelaars van de eerste verlichting op het Hazenveld (bewaard en vervolgens geschonken  aan de club door Theo Overkamp) in dit hokje. Onder toeziend oog van velen heeft Hennie deze accommodatie geopend, waarna hij en Theo als eerste het entree hokje van binnen konden bewonderen.

Na de wedstrijd werd er door Judith Hoog Antink afscheid genomen van het volledige kader van ons eerste elftal. Björn Zweerink gaat ons na drie jaar verlaten en vervolgt zijn loopbaan bij MEC. Waar hij het eerste jaar nog startte als assistent, was hij de afgelopen twee jaren onze hoofdtrainer. Jeroen Jolink wordt volgend jaar de keeperstrainer bij FC. Trias en daarmee komt er ook een einde aan zijn tijd als fanatieke assistent bij onze club. Tevens gaan Rick Nijweide en Eugène te Koppele stoppen. Werkzaamheden en een naderend vaderschap noodzaken het Rick om te gaan stoppen en Eugène gaat na 3 seizoenen fanatiek vlaggen ook stoppen met al zijn vrijwillige werkzaamheden. Voorlopig gaat hij rust nemen, maar wellicht kunnen we hem nog wel weer ergens voor porren, want Eugène heeft al héél véél verschillende vrijwilligerswerkzaamheden voor de club verricht, maar nu even niet meer.                       Judith bedankje de mannen voor hun inzet, betrokkenheid en enthousiasme en allemaal kregen ze naast een mooi boeket, een lekkere attentie om mee te nemen naar huis.

Vervolgens werden Niek Pampiermole en Mike Kersten op de voetbalmat geroepen. Zij werden na de wedstrijd in het zonnetje omdat het bestuur door corona hiertoe niet veel eerder in de gelegenheid was.

Niek is als 7 jarig mannetje op 1 september 1994 lid geworden van onze club en in het seizoen 2004-2005 heeft hij op 17 jarige leeftijd al 3x een wedstrijd in het eerste elftal gespeeld. Daarna volgden er nog vele wedstrijden als sluitpost en in het seizoen 2019-2020 heeft hij in het jaar van de promotie zijn laatste wedstrijd in het 1e gespeeld. In al die jaren was hij (en is nu ook nog steeds) een hele sterke lijnkeeper met katachtige reacties en straalde (straalt) hij enorm veel rust uit. Maar inwendig was Niek ongelofelijk fanatiek die enorm kon balen van een foutje. Doordat hij al die jaren trouw aanwezig was op trainingen en wedstrijden kwam hij uit op maar liefst 259 wedstrijden. We hebben Niek gefeliciteerd met deze prachtige mijlpaal en bedankt voor alles wat hij daarmee voor de club hebt gedaan.

Mike was nog 6 jaar toen hij op 1 oktober 1998 lid werd van onze club. Als echte linkspoot speelde hij in het seizoen 2007-2008 zijn eerste wedstrijd in het eerste elftal, maar de jaren volgden er nog velen. Volgens eigen zeggen heeft hij op elke positie in het eerste elftal gespeeld, behalve keeper. Onder Ronald Ebbers speelde hij als laatste man, maar dat bleek geen groot succes, want de wedstrijd tegen Bredevoort ging maar liefst met 7-0 verloren. Beter ging het als aanvaller want volgens voetbal Oost heeft hij 85 goals gescoord in Meddo 1. Mike was een aanvaller die het balletje in de zestien meter graag in de voeten kreeg, want dan kon hij lekker draaien, tegen de tegenstander aan leunen, het balletje breed of af leggen zodat een medespeler kon scoren of zijn kont erin draaien om onverwachts zelf te scoren. Onder trainer Dennis Teunissen schreef hij met alle andere betrokkenen Sc. Meddo geschiedenis. Op zondag 2 juni 2019 wonnen zij in de nacompetitie van Sc. Rijnland met 6-2 en promoveerden daarmee voor het eerst in de clubhistorie naar de 4e klasse. Een onvergetelijk mooi moment, dat uitbundig is gevierd. Volgens de altijd betrouwbare telling van Geert ten Dolle is Mike precies uitgekomen op 250 wedstrijden in onze hoofdmacht. Een perfecte timing om te stoppen en ook hem hebben we gefeliciteerd met deze mijlpaal en bedankt voor de mooie jaren, prachtige goals en scherpe opmerkingen.

Daarna nam Judith weer het woord en sprak zij Sander Tiggeloven, aanvoerder van ons 1e elftal, in aanwezigheid van zijn ouders, familie en vrienden toe. Het was namelijk zijn laatste thuiswedstrijd in Meddo 1, waarvoor hij zich 18 jaar heeft ingezet waarvan 12 jaar als aanvoerder. Zondag speelde hij zijn 355e wedstrijd en als verrassing voor Sander was zijn 2-jarige dochter Jette ‘pupil van de week’ en mocht zij mee het veld op om haar papa naar de middenstip te begeleiden.

Sander was nog maar 15 jaar toen hij zijn debuut maakte in Meddo 1. Een uitwedstrijd tegen EGVV. Zijn vader had uit de gein gezegd: “als je scoort, krijg je van mij 50 euro “. Dat heeft hij geweten. Op de terugweg moest deze eerst nog langs de pinautomaat om vervolgens in de kantine direct met Sander af te rekenen.

Na de jeugd is Sander direct in het eerste elftal gaan voetballen. Hij heeft als laatste man veel ballen voor het doel weggehaald en veel punten gescoord uit de vrije trappen en penalty’s. Tijdens zijn hele voetballoopbaan heeft Sander maar één penalty gemist.

Juni 2019 was hét hoogtepunt van Sanders voetbalcarrière én van heel Sc Meddo. Het team heeft samen geknokt om uit de vijfde klasse te komen en dat werd beloond. Zij wonnen van Rijnland in de nacompetitie en met Sander als aanvoerder promoveerde Meddo 1 naar de vierde klasse.

Enkele minuten voor het laatste fluitsignaal zat Sanders taak erop. Zijn team maakte een erehaag voor hem en onder luid applaus van alle toeschouwers werd Sander bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het 1e elftal van Meddo.

Afscheid van Frans als scheidsrechter

Na vele jaren trouwe dienst heeft Frans Halleriet afscheid genomen als club en Winterswijkse Voetbal Federatie scheidsrechter. Tijdens de wedstrijden van de 45+ competitie floot Frans op vrijdagavond 13 mei zijn laatste wedstrijden. Het bijzondere aan deze avond was dat de meeste Winterswijkse verenigingen aanwezig waren en Frans de partijtjes tussen Trias, Vosseveld, Winterswijk en Sc. Meddo op zijn geheel eigen wijze floot. Dit was mooi om te zien en leidde tot prachtige, op hoog niveau staande partijtjes voetbal. De laatste wedstrijd van Frans was meteen de allerlaatste derby tussen Vosseveld en Sc. Meddo op ons mooie complex. Ik weet niet of het nu lag aan de kwaliteiten van de spelers, de  magische werking van Frans of de spanning van een derby, maar Sc. Meddo wist deze wedstrijd met maar liefst 2-0 winnend af te sluiten. Toen Frans het laatste fluitsignaal gaf kwam er meteen een einde aan deze bijzondere voetbal avond en verzamelden alle aanwezigen zich rondom Frans.

 

Frans werd van harte bedankt voor vele jaren trouwe dienst als scheidsrechter bij onze senioren en  junioren teams. Vele wedstrijden floot hij op de zaterdagen en zondagen, bij de allerjongsten en ook de oudsten. Maar niet alleen bij ons, maar menig zondag was hij te vinden op de andere Winterswijkse sportcomplexen om daar zijn wedstrijdjes te fluiten. Naast mooie woorden en vele schouderklopjes van de aanwezige voetballers kreeg hij van het bestuur een bon van Wenninkhof zodat Frans lekker in zijn tuin aan het werk kan. En natuurlijk kreeg hij na afloop menig knalpotje (halve litertje Grolsch) en werd er nog lang nagepraat in de super gezellige kantine.

 

Deze site is gemaakt door Flipmedia