Belactie een groot succes

Afgelopen maandagavond, 31 oktober, hebben wij samen met de VriendenLoterij voor de tweede keer een speciale belactie georganiseerd met als doel geld op te halen voor acties voor de jeugd om kansen te behouden voor de toekomst. Spelers van het 2e, 3e en 4e elftal zijn vanaf 18:30 uur gaan bellen met de vraag of men – via de VriendenLoterij – de jeugd van Sc. Meddo wilde steunen.

Alle seniorenleden zijn gebeld en hoewel we niet iedereen konden bereiken hebben de mannen velen gesproken en ook weten te enthousiasmeren om lid te worden en op deze manier bij te dragen. Waar we hoopten op een deelname van 30 tot 40 nieuwe deelnemers liep het aantal al gauw op tot boven de 50 en dat was natuurlijk fantastisch èn èrg belangrijk, want hiermee werden we extra beloond door de vriendenloterij. Per lot krijg je dan als vereniging € 15,– uitbetaald en met een startpremie van € 1000,– liep het saldo gedurende de avond behoorlijk op. Waarvoor we onze 12 bellers graag willen bedanken.

Uiteindelijk stopte de teller bij maar liefst 62 nieuw verkochte loten en kwam het saldo (alleen al op deze avond) op € 1000,– + € 930,– = € 1930,–. Echt fantastisch. Daarbij komt nog een bijdrage van enkele leden die niet deel wilden nemen, maar wel een eenmalige bijdrage aan de club willen doneren. Ook dat is prachtig!

We willen iedereen dan ook van harte bedanken voor deze steun en met de reeds deelnemende loten komt ons aantal op 126 deelnemende loten en per trekking gaat dan 40% van de inzet naar de club. En dat is heel veel geld. Hiermee kan de nieuwe werkgroep “Kansen voor Sc. Meddo” veel mooie en goede initiatieven gaan uitzetten!

Bestuur Sc. Meddo

 

 

Belactie Vrienden Loterij

Komende maandagavond, 31 oktober, organiseert Sc. meddo samen met de VriendenLoterij voor de tweede keer een speciale belactie met als doel geld op te halen voor acties voor de jeugd om kansen te behouden voor de toekomst.

De actie is een initiatief van de VriendenLoterij om clubs en verenigingen in Nederland op een sympathieke en structurele manier financieel te ondersteunen. Minimaal 40% van ieder verkocht lot komt direct ten goede aan de clubkas van de club.

De VriendenLoterij is een loterij waarbij je meespeelt met je mobiele telefoonnummer als lotnummer en 14 keer per jaar een trekking plaatsvindt. De te winnen prijzen variëren van kleine prijzen tot wel € 100.000,-!

Spelers van het 2e, 3e en 4e elftal zal maandagavond vanaf 18:30 uur gaan bellen met de vraag of je – via de VriendenLoterij – de jeugd van Sc. Meddo wilt steunen.

Alvast hartelijk dank voor jouw steun!

Kansen voor levendige Sc.Meddo

Dat Sc. Meddo een levendige club is, dat wisten we al! Maar om de club in de toekomst levendig te houden, hebben we op donderdag 13 oktober een extra avond voor al onze leden, ouders van leden, vrijwilligers en sponsoren georganiseerd. Een goede opkomst zorgde voor een brainstormsessie, waarin veel mooie ideeën en kansen (waaronder b.v. de samenwerking met andere organisaties, scholen, verenigingen en instanties) voor de toekomst van Sc. Meddo werden gedeeld. Met als doel om in de toekomst de mooie club te laten blijven, die het nu ook is.

Hieronder een kort overzicht van nog meer ingebrachte kansen en ideeën:

 • Maak ruim gebruik van alle mogelijkheden van social media en zet deze b.v. in voor promotie;
 • Het organiseren van allerlei wervingsacties;
 • Het vergroten van onze wervingsgebied;
 • Maak van ’t Konder een multifunctioneel centrum;
 • Het organiseren van allerlei activiteiten voor jong en oud;
 • Het invoeren van vrijwilligersvergoeding voor b.v. jeugdige trainers en leiders;
 • Het organiseren van vervoer naar Sc. Meddo;
 • Het uitdragen van onze vereniging en ons dorp door alle ambassadeurs van onze club;
 • Het duidelijk in beeld brengen van vrijwilligerstaken;
 • Naast Sc. Meddo heeft het dorp Meddo ook een groot belang bij een gezonde leef en sportomgeving;
 • Het levendig houden van het Meddo in het algemeen.

Aan het einde van de avond werd er een werkgroep geformeerd (die zeker nog uitgebreid kan/moet worden) van een aantal enthousiaste ouders en leden. Zij komen op 9 november a.s. bij elkaar om de ingebrachte kansen en ideeën uit te gaan werken.

Iedereen (waarbij we ook rekenen op een afvaardiging van alle seniorenteams) die ook “een Keitje” wil of kan bijdragen aan de toekomst van onze club, wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd om op 9 november om 20.00 uur ook naar de kantine van Sc. Meddo te komen.

Voor vragen en of nieuwe ideeën kan men altijd contact opnemen met iemand van het bestuur, jeugdbestuur of TC.

Graag tot de 9e!                                                                                                                                                                Bestuur, jeugdbestuur en TC

 

GEZOCHT – Versterking Medische staf 2022/2023

GEZOCHT – Versterking Medische staf 2022/2023

Sportclub Meddo is per direct op zoek naar verdere invulling van onze medische staf.

Ken jij of ben jij iemand die affiniteit heeft met fysiotherapie, sportblessures/herstel of een andere medische relevante achtergrond?

Wil jij een steentje bijdragen binnen onze mooie club en onze voetballende leden helpen naar een goed herstel, de behandeling bij blessures of bij de preventie ervan?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je maakt onderdeel uit van een enthousiast medisch team. Leden kunnen bij je terecht voor tapen, masseren, behandelen blessures en hulp bij je herstel. (evt. in samenspraak met de behandelend fysiotherapeut.

Een vergoeding is in overleg mogelijk.
Geïnteresseerd? Neem contact op met de Technische Commissie via Mike Kersten (06 – 22 42 36 84) of Timon Klanderman (06 – 29 33 10 78).

HULP gevraagd bij GROTE schoonmaak

Elk jaar hebben we bij Sportclub Meddo de grote schoonmaak van de kleedkamers op onze mooie accommodatie.
Dit jaar gaat dat gebeuren op de maandagen 10 oktober van 13.00-16.00 uur en 17 oktober van 9.00-12.00 uur. Helaas hebben we niet genoeg mensen om het er ook dit jaar weer spik en span uit te laten zien, dus zoeken we hulp van iedereen die een paar uurtjes vrij heeft.
Wanneer er meer mensen zijn die kunnen helpen, dan is de kans groter dat alles in 1x schoongemaakt kan worden.
Zijn er nog heren of dames die tijd en zin hebben om de grote schoonmaakploeg van 4 personen te helpen?
Meld je dan aan bij Chantal Meeusen 0610569823

Tom bedankt!

Tom bedankt….. een KEI van een voorzitter!

Op Prinsjesdag, de 3e dinsdag van september houdt Sc Meddo plichtsgetrouw haar algemene ledenvergadering.
Dit jaar een hele bijzondere ledenvergadering. Zo hebben we vooraf aan de vergadering stil gestaan bij onlangs twee van onze overleden ereleden: Gerard Koldeweij en Herman Pampiermole. Voor beide heren, die ontzettend veel voor onze club hebben betekend,  is er 1 minuut stilte gehouden.

Na het officiële gedeelte zijn een aantal leden die 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar lid zijn van Sc. Meddo door Tom Meeusen in het zonnetje gezet.
Macneal Hieltjes, Tonnie Klein Gunnewiek, Bennie ten Dolle 25 jaar lid.
Dianne Pampiermole 40 jaar lid.
Gé Klanderman, Wim Boeijink, Louis Smeenk en Henry te Koppele 50 jaar lid.
Mirian Prinsen en Kirsten Esselink, beide 25 jaar lid, zij konden helaas niet aanwezig zijn.
Allen bedankt en van harte gefeliciteerd met jullie jubileum.

Ook waren er een aantal bestuursveranderingen. Juul Overkamp heeft afgelopen voorjaar te kennen geven helaas te stoppen met zijn functies binnen het bestuur wat wij ontzettend jammer vinden. We bedanken Juul voor zijn inzet en voor alles wat hij voor de club gedaan heeft.
Daarnaast heeft het bestuur er wat ‘verjonging’ bij gekregen: Dion Boeijink en Vincent Ros zijn ons bestuur komen versterken en daar zijn wij ontzettend blij mee.

En dan Tom…. Zo’n 2 jaar geleden heeft Tom  Meeusen aangegeven te stoppen binnen het bestuur en dus ook als voorzitter van Sc Meddo. Eigenlijk zou hij vorig jaar al stoppen, maar om de voorzittershamer neer te leggen tijdens de coronacrisis voelde voor Tom niet goed. Voor ons als bestuur was dat wel even slikken, want een voorzitter waar je ‘U’ tegen zegt met zoveel ervaring, inzet en mensenkennis is bijna niet te vervangen en heb je niet 1,2,3, zo gevonden
Uiteraard was er alle begrip voor Toms besluit, want inmiddels zat hij ook al weer 13 jaar in het bestuur, waarvan de eerste 3 jaar als jeugdvoorzitter en daarna 10 jaar als voorzitter.

Deze rol als voorzitter was Tom op het lijf geschreven die hij altijd serieus genomen heeft en heel belangrijk: Tom is altijd bij zichzelf gebleven op gelijke voet met alle vrijwilligers en leden. Een betrokken voorzitter die nauwkeurig te werk ging, overzicht had, zijn verantwoording nam en met enthousiasme zijn taken uitvoerde.
Tom ging makkelijk met mensen in gesprek en daardoor was hij ook heel toegankelijk voor iedereen. Die verbindende rol vond hij altijd heel belangrijk. Hij was dan ook bij veel groepen betrokken. Zo was hij TC lid en contactpersoon tussen TC en bestuur, coördinator van de Vriendenloterij en van de KNVB talententeams én het aanspreekpunt voor het kantinepersoneel, de schoonmaakploeg en de keilooporganisatie.
Maar ook daar buiten heeft Tom als voorzitter veel taken vervuld: vergaderingen met o.a. de Winterswijkse voetbal Federatie, gemeente, Meddo’s Belang en de KNVB. Hij heeft daarbij altijd zijn best gedaan om Sc Meddo positief uit te dragen.

Eén van Toms sterke punten is dat mensen serieus neemt en in hun waarde laat, ook al was hij het niet altijd met ze eens. Daarnaast heeft hij talent voor het schrijven en voordragen van toespraken, maar ook tijdens vergaderingen of andere bijeenkomsten buiten de sportclub kon hij altijd goed van woord en wist hij waarover hij praatte. Tom had altijd alles tot in de puntjes voorbereid.

Maar ook vaak genoeg zat hij op een donderdagavond of zondagmiddag gezellig aan de stamtafel en kon hij uitbundig lachen om de mooie verhalen van anderen die vaak wat overdreven waren na de nodige biertjes.

Namens het hele bestuur, alle leden en vrijwilligers willen wij Tom ontzettend bedanken voor zijn enorme inzet, drijfkracht, raad en advies, enthousiasme, gedrevenheid en vooral voor alle gezellige momenten die we samen met hem hebben gehad.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Sc Meddo

Namens Judith Hoog Antink
(“nieuwe” voorzitter)

Judith bedankt Tom Meeusen voor 10 jaar voorzitterschap Sc Meddo

       

   

 

 

 

Uitnodiging jaarvergadering 20 september

Het bestuur van Sportclub Meddo heeft het genoegen alle leden uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering.

Deze zal dit jaar worden gehouden op dinsdag 20 september in de kantine van ’t Konder.

We starten om 20.30 uur.

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de jaarvergadering van 21 september 2021 (zie website)
 3. Jaarverslag van de jeugdsecretaris  (zie website)
 4. Jaarverslag van de secretaris  (zie website)
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Verkiezing van de kascontrolecommissie
 8. Vaststellen van de begroting en van de contributie
 9. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
 10. Mededelingen en aanvullende punten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
 13. Pauze
 14. Huldiging jubilerende leden

 

Toelichting punt 9:

Periodiek aftredend en herkiesbaar: Joop Klanderman, Anita te Koppele, Herbert Navis

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: Juul Overkamp en Tom Meeusen

Het bestuur draagt Dion Boeijink en Vincent Ros voor als nieuw bestuursleden.

Tegenkandidaten kunnen zich zelf melden tot een half uur voor aanvang van de vergadering met de steun (handtekeningen) van tenminste tien meerderjarige leden.

De leden die inzage willen hebben in de financiële administratie van Sportclub Meddo, kunnen deze een half uur voor aanvang komen inzien.

 

Graag tot de 20e

M.v.g. bestuur sc. Meddo

Agenda

Het laatste Facebook nieuws

Deze site is gemaakt door Flipmedia